لیست قیمت تشک رویا

برای آگاهی از لیست قیمت به روز و تخقیقات ارائه شده تشک رویا با شماره 33890581-021 تماس حاصل نمایید .

 

----------------------------------------------------------------

8 سال تضمین کیفیت

قیمت تشک رویا الترا 1  90*200     -8447500 ریال

قیمت تشک رویا الترا 1  100*200   -9387625 ریال

قیمت تشک رویا الترا 1  120*200   -11267875 ریال

قیمت تشک رویا الترا 1  140*200 - 13134500 ریال

قیمت تشک رویا الترا 1  160*200 - 15014750 ریال

قیمت تشک رویا الترا 1  180*200- 16895000 ریال

قیمت تشک رویا الترا 1  200*200 - 18775250 ریال

----------------------------------------------------------------

8 سال تضمین کیفیت

قیمت تشک رویا الترا 2 ( رویا 1 قدیم )  90*200    -7480125 ریال 

قیمت تشک رویا الترا 2 ( رویا 1 قدیم )  100*200  -8311250 ریال

قیمت تشک رویا الترا 2 ( رویا 1 قدیم )  120*200   -9973500 ریال

قیمت تشک رویا الترا 2 ( رویا 1 قدیم )  140*200  -11635750 ریال

قیمت تشک رویا الترا 2 ( رویا 1 قدیم )  160*200   - 13298000 ریال

قیمت تشک رویا الترا 2 ( رویا 1 قدیم )  180*200 - 14960250 ریال

قیمت تشک رویا الترا 2 ( رویا 1 قدیم )  200*200  - 16622500 ریال

--------------------------------------------------------------

7 سال تضمین کیفیت

قیمت تشک رویا الترا 3 ( رویا 2 قدیم )  90*200    -3232000 ریال

قیمت تشک رویا الترا 3 ( رویا 2 قدیم )  100*200  - 5817875 ریال

قیمت تشک رویا الترا 3 ( رویا 2 قدیم )  120*200  - 6976000 ریال

قیمت تشک رویا الترا 3 ( رویا 2 قدیم )  140*200   -8134125 ریال

قیمت تشک رویا الترا 3 ( رویا 2 قدیم )  160*200  - 9305875 ریال

قیمت تشک رویا الترا 3 ( رویا 2 قدیم )  180*200  -10464000 ریال 

قیمت تشک رویا الترا 3 ( رویا 2 قدیم )  200*200   -11622125 ریال

------------------------------------------------------------

6 سال تضمین کیفیت

قیمت تشک رویا الترا 4 ( رویا 3 قدیم )  90*200  -4945875 ریال

قیمت تشک رویا الترا 4 ( رویا 3 قدیم )  100*200   -5490875 ریال

قیمت تشک رویا الترا 4 ( رویا 3 قدیم )  120*200   -6594500 ریال

قیمت تشک رویا الترا 4 ( رویا 3 قدیم )  140*200   -7698125 ریال

قیمت تشک رویا الترا 4 ( رویا 3 قدیم )  160*200  -8788125 ریال 

قیمت تشک رویا الترا 4 ( رویا 3 قدیم )  180*200 -9891750 ریال

قیمت تشک رویا الترا 4 ( رویا 3 قدیم )  200*200  -10995375 ریال

----------------------------------------------------------

5 سال تضمین کیفیت

قیمت تشک رویا بانل 1 ( رویا 4 قدیم )  90*200     -4482625 ریال

قیمت تشک رویا بانل 1 ( رویا 4 قدیم )  100*200   -4986750 ریال

قیمت تشک رویا بانل 1 ( رویا 4 قدیم )  120*200   -5981375 ریال

قیمت تشک رویا بانل 1 ( رویا 4 قدیم )  140*200   -6976000 ریال

قیمت تشک رویا بانل 1 ( رویا 4 قدیم )  160*200   -7970625 ریال

قیمت تشک رویا بانل 1 ( رویا 4 قدیم )  180*200   -8965250 ریال

قیمت تشک رویا بانل 1 ( رویا 4 قدیم )  200*200   - 9959875 زیال

---------------------------------------------------------

5 سال تضمین کیفیت

قیمت تشک رویا بانل 2 ( رویا 5 قدیم )  90*200    -3583375 ریال 

قیمت تشک رویا بانل 2 ( رویا 5 قدیم )  100*200  - 3978500 ریال

قیمت تشک رویا بانل 2 ( رویا 5 قدیم )  120*200   -4782375 ریال

قیمت تشک رویا بانل 2 ( رویا 5 قدیم )  140*200   - 5572625 ریال

قیمت تشک رویا بانل 2 ( رویا 5 قدیم )  160*200   - 6376500 ریال

قیمت تشک رویا بانل 2 ( رویا 5 قدیم )  180*200   -7166750 ریال

قیمت تشک رویا بانل 2 ( رویا 5 قدیم )  200*200  - 7957000 ریال 

---------------------------------------------------------

5 سال تضمین کیفیت

قیمت تشک رویا بانل 3 ( رویا 6 قدیم )  90*200   - 3147375  ریال

قیمت تشک رویا بانل 3 ( رویا 6 قدیم )  100*200   - 3501625 ریال

قیمت تشک رویا بانل 3 ( رویا 6 قدیم )  120*200  - 4196500 ریال 

قیمت تشک رویا بانل 3 ( رویا 6 قدیم )  140*200   - 4891375 ریال

قیمت تشک رویا بانل 3 ( رویا 6 قدیم )  160*200   - 5599875 ریال

قیمت تشک رویا بانل 3 ( رویا 6 قدیم )  180*200   - 6294750 ریال

قیمت تشک رویا بانل 3 ( رویا 6 قدیم )  200*200   - 6989625 ریال

--------------------------------------------------------

4 سال تضمین کیفیت

قیمت تشک رویا بانل 4 ( رویا 7 قدیم ) 90*200      -2861250 ریال

قیمت تشک رویا بانل 4 ( رویا 7 قدیم )  100*200   - 3174625 ریال

قیمت تشک رویا بانل 4 ( رویا 7 قدیم )  120*200   - 3815000 ریال

قیمت تشک رویا بانل 4 ( رویا 7 قدیم )  140*200   -4455375 ریال

قیمت تشک رویا بانل 4 ( رویا 7 قدیم )  160*200   -5082125 ریال

قیمت تشک رویا بانل 4 ( رویا 7 قدیم )  180*200   - 5722500 ریال

قیمت تشک رویا بانل 4 ( رویا 7 قدیم )  200*200   - 6362875 ریال

 ------------------------------------------------------

3 سال تضمین کیفیت

قیمت تشک رویا بانل 5 ( رویا 8 قدیم )  90*200   - 2425250 ریال  

قیمت تشک رویا بانل 5 ( رویا 8 قدیم )  100*200   - 2697750 ریال

قیمت تشک رویا بانل 5 ( رویا 8 قدیم )  120*200   - 3229125 ریال

قیمت تشک رویا بانل 5 ( رویا 8 قدیم )  140*200   -3774125 ریال

قیمت تشک رویا بانل 5 ( رویا 8 قدیم )  160*200   -4305500 ریال

قیمت تشک رویا بانل 5 ( رویا 8 قدیم )  180*200   - 4850500 ریال

قیمت تشک رویا بانل 5 ( رویا 8 قدیم )  200*200   -5395500 ریال

 -----------------------------------------------------

2 سال تضمین کیفیت

قیمت تشک رویا بانل 6 ( رویا 9 قدیم )  90*200  - 2043750 ریال  

قیمت تشک رویا بانل 6 ( رویا 9 قدیم )  100*200  -2275375 ریال 

قیمت تشک رویا بانل 6 ( رویا 9 قدیم )  120*200  - 2725000 ریال 

قیمت تشک رویا بانل 6 ( رویا 9 قدیم )  140*200   - 3174625 ریال

قیمت تشک رویا بانل 6 ( رویا 9 قدیم )  160*200   - 3637875 ریال

قیمت تشک رویا بانل 6 ( رویا 9 قدیم )  180*200  - 4087500 ریال 

قیمت تشک رویا بانل 6 ( رویا 9 قدیم )  200*200   - 4537125 ریال

----------------------------------------------------

5 سال تضمین کیفیت

قیمت تشک رویا مدیکال 2 طبی ( تمام اسفنجی ) 90*200     - 4768750 ریال

قیمت تشک رویا مدیکال 2 طبی ( تمام اسفنجی ) 100*200   - 5300125 ریال

قیمت تشک رویا مدیکال 2 طبی ( تمام اسفنجی ) 120*200   - 6362875 ریال

قیمت تشک رویا مدیکال 2 طبی ( تمام اسفنجی ) 140*200   - 7412000 ریال

قیمت تشک رویا مدیکال 2 طبی ( تمام اسفنجی ) 160*200   - 8474750 ریال

قیمت تشک رویا مدیکال 2 طبی ( تمام اسفنجی ) 180*200   - 9537500 ریال

قیمت تشک رویا مدیکال 2 طبی ( تمام اسفنجی ) 200*200   - 10600250 ریال

----------------------------------------------------

5 سال تضمین کیفیت

قیمت تشک رویا مدیکال 3 طبی ( رویا 10 قدیم ) 90*200     - 4360000 ریال

قیمت تشک رویا مدیکال 3 طبی ( رویا 10 قدیم ) 100*200   - 4850500 ریال

قیمت تشک رویا مدیکال 3 طبی ( رویا 10 قدیم ) 120*200   - 5817875 ریال

قیمت تشک رویا مدیکال 3 طبی ( رویا 10 قدیم ) 140*200   - 6785250 ریال

قیمت تشک رویا مدیکال 3 طبی ( رویا 10 قدیم ) 160*200   - 7752625 ریال

قیمت تشک رویا مدیکال 3 طبی ( رویا 10 قدیم ) 180*200   - 8720000 ریال

قیمت تشک رویا مدیکال 3 طبی ( رویا 10 قدیم ) 200*200   - 9687375 ریال

---------------------------------------------------

1 سال تضمین کیفیت

قیمت تشک رویا مدیکال 4 طبی ( رویا 20 قدیم ) 90*200     - 2888500 ریال

قیمت تشک رویا مدیکال 4 طبی ( رویا 20 قدیم ) 100*200   - 3215500 ریال

قیمت تشک رویا مدیکال 4 طبی ( رویا 20 قدیم ) 120*200   - 3855875 ریال

قیمت تشک رویا مدیکال 4 طبی ( رویا 20 قدیم ) 140*200   - 4496250 ریال

قیمت تشک رویا مدیکال 4 طبی ( رویا 20 قدیم ) 160*200   - 5136625 ریال

قیمت تشک رویا مدیکال 4 طبی ( رویا 20 قدیم ) 180*200   - 5777000 ریال

قیمت تشک رویا مدیکال 4 طبی ( رویا 20 قدیم ) 200*200   - 6417375 ریال

---------------------------------------------------

تشک رویا کودک  70*130   120.000                 2 سال تضمین کیفیت- 1267125 ریال

تشک رویا کودک  70*135   120.000                 2 سال تضمین کیفیت- 1267125 ریال

تشک رویا نوجوان الترا 4  80*180       6 سال تضمین کیفیت-3951250 ریال

تشک رویا نوجوان بونل 2 80*180      5 سال تضمین کیفیت- 2861250 ریال

تشک رویا نوجوان بونل 5  80*180      2 سال تضمین کیفیت- 1934750 ریال