لیست قیمت تشک رویا

برای آگاهی از لیست قیمت به روز و تخقیقات ارائه شده تشک رویا با شماره 33890581-021 تماس حاصل نمایید .  تشک های رویا به جز مدلهای نوجوان و کودک با محافظ ارائه میشود

لیست قیمت مربوط به اسفند 1396 است .

 

----------------------------------------------------------------

8 سال تضمین کیفیت

قیمت تشک رویا الترا 1  90*200     -8965000 ریال

قیمت تشک رویا الترا 1  100*200   -9950000 ریال

قیمت تشک رویا الترا 1  120*200   -11962005 ریال

قیمت تشک رویا الترا 1  140*200 - 13938000 ریال

قیمت تشک رویا الترا 1  160*200 - 15940000 ریال

قیمت تشک رویا الترا 1  180*200- 17930000 ریال

قیمت تشک رویا الترا 1  200*200 - 19919000 ریال

----------------------------------------------------------------

8 سال تضمین کیفیت

قیمت تشک رویا الترا 2 ( رویا 1 قدیم )  90*200    7997000 ریال 

قیمت تشک رویا الترا 2 ( رویا 1 قدیم )  100*200  8883500 ریال

قیمت تشک رویا الترا 2 ( رویا 1 قدیم )  120*200   10668375 ریال

قیمت تشک رویا الترا 2 ( رویا 1 قدیم )  140*200  12439000 ریال

قیمت تشک رویا الترا 2 ( رویا 1 قدیم )  160*200   - 14224500 ریال

قیمت تشک رویا الترا 2 ( رویا 1 قدیم )  180*200 - 15995750 ریال

قیمت تشک رویا الترا 2 ( رویا 1 قدیم )  200*200  - 17767000 ریال

--------------------------------------------------------------

7 سال تضمین کیفیت

قیمت تشک رویا الترا 3 ( رویا 2 قدیم )  90*200    -5749000 ریال

قیمت تشک رویا الترا 3 ( رویا 2 قدیم )  100*200  -6390000 ریال

قیمت تشک رویا الترا 3 ( رویا 2 قدیم )  120*200  - 7670000 ریال

قیمت تشک رویا الترا 3 ( رویا 2 قدیم )  140*200   -8930000 ریال

قیمت تشک رویا الترا 3 ( رویا 2 قدیم )  160*200  - 10230000 ریال

قیمت تشک رویا الترا 3 ( رویا 2 قدیم )  180*200  -11499000 ریال 

قیمت تشک رویا الترا 3 ( رویا 2 قدیم )  200*200   -12766000 ریال

------------------------------------------------------------

6 سال تضمین کیفیت

قیمت تشک رویا الترا 4 ( رویا 3 قدیم )  90*200  -5460000 ریال

قیمت تشک رویا الترا 4 ( رویا 3 قدیم )  100*200   -6060000 ریال

قیمت تشک رویا الترا 4 ( رویا 3 قدیم )  120*200   -7280000 ریال

قیمت تشک رویا الترا 4 ( رویا 3 قدیم )  140*200   -8500000 ریال

قیمت تشک رویا الترا 4 ( رویا 3 قدیم )  160*200  -9710000 ریال 

قیمت تشک رویا الترا 4 ( رویا 3 قدیم )  180*200 -10920000 ریال

قیمت تشک رویا الترا 4 ( رویا 3 قدیم )  200*200  -12139000 ریال

----------------------------------------------------------

5 سال تضمین کیفیت

قیمت تشک رویا بانل 1 ( رویا 4 قدیم )  90*200     -5000000 ریال

قیمت تشک رویا بانل 1 ( رویا 4 قدیم )  100*200   -5590000 ریال

قیمت تشک رویا بانل 1 ( رویا 4 قدیم )  120*200   -6676000 ریال

قیمت تشک رویا بانل 1 ( رویا 4 قدیم )  140*200   -7779000 ریال

قیمت تشک رویا بانل 1 ( رویا 4 قدیم )  160*200   -8890000 ریال

قیمت تشک رویا بانل 1 ( رویا 4 قدیم )  180*200   -10000000 ریال

قیمت تشک رویا بانل 1 ( رویا 4 قدیم )  200*200   - 11100000 زیال

---------------------------------------------------------

5 سال تضمین کیفیت

قیمت تشک رویا بانل 2 ( رویا 5 قدیم )  90*200    -4102000 ریال 

قیمت تشک رویا بانل 2 ( رویا 5 قدیم )  100*200  - 4550000 ریال

قیمت تشک رویا بانل 2 ( رویا 5 قدیم )  120*200   -5470000 ریال

قیمت تشک رویا بانل 2 ( رویا 5 قدیم )  140*200   - 6376000 ریال

قیمت تشک رویا بانل 2 ( رویا 5 قدیم )  160*200   - 7303000 ریال

قیمت تشک رویا بانل 2 ( رویا 5 قدیم )  180*200   -8200000 ریال

قیمت تشک رویا بانل 2 ( رویا 5 قدیم )  200*200  - 9100000 ریال 

---------------------------------------------------------

5 سال تضمین کیفیت

قیمت تشک رویا بانل 3 ( رویا 6 قدیم )  90*200   - 3665000  ریال

قیمت تشک رویا بانل 3 ( رویا 6 قدیم )  100*200   - 4073800 ریال

قیمت تشک رویا بانل 3 ( رویا 6 قدیم )  120*200  - 4892000 ریال 

قیمت تشک رویا بانل 3 ( رویا 6 قدیم )  140*200   - 5695000 ریال

قیمت تشک رویا بانل 3 ( رویا 6 قدیم )  160*200   - 6520000 ریال

قیمت تشک رویا بانل 3 ( رویا 6 قدیم )  180*200   - 7330000 ریال

قیمت تشک رویا بانل 3 ( رویا 6 قدیم )  200*200   - 8130000 ریال

--------------------------------------------------------

4 سال تضمین کیفیت

قیمت تشک رویا بانل 4 ( رویا 7 قدیم ) 90*200      -3379000 ریال

قیمت تشک رویا بانل 4 ( رویا 7 قدیم )  100*200   - 3746000 ریال

قیمت تشک رویا بانل 4 ( رویا 7 قدیم )  120*200   - 4509000 ریال

قیمت تشک رویا بانل 4 ( رویا 7 قدیم )  140*200   -5250000 ریال

قیمت تشک رویا بانل 4 ( رویا 7 قدیم )  160*200   -6008000 ریال

قیمت تشک رویا بانل 4 ( رویا 7 قدیم )  180*200   - 6758000 ریال

قیمت تشک رویا بانل 4 ( رویا 7 قدیم )  200*200   - 7500000 ریال

 ------------------------------------------------------

3 سال تضمین کیفیت

قیمت تشک رویا بانل 5 ( رویا 8 قدیم )  90*200   - 2943000 ریال  

قیمت تشک رویا بانل 5 ( رویا 8 قدیم )  100*200   - 3270000 ریال

قیمت تشک رویا بانل 5 ( رویا 8 قدیم )  120*200   - 3924000 ریال

قیمت تشک رویا بانل 5 ( رویا 8 قدیم )  140*200   -4578000 ریال

قیمت تشک رویا بانل 5 ( رویا 8 قدیم )  160*200   -5232000 ریال

قیمت تشک رویا بانل 5 ( رویا 8 قدیم )  180*200   - 5886000 ریال

قیمت تشک رویا بانل 5 ( رویا 8 قدیم )  200*200   -6540000 ریال

 -----------------------------------------------------

2 سال تضمین کیفیت

قیمت تشک رویا بانل 6 ( رویا 9 قدیم )  90*200  - 2560000 ریال  

قیمت تشک رویا بانل 6 ( رویا 9 قدیم )  100*200  -2847000 ریال 

قیمت تشک رویا بانل 6 ( رویا 9 قدیم )  120*200  - 34190000 ریال 

قیمت تشک رویا بانل 6 ( رویا 9 قدیم )  140*200   - 3978000 ریال

قیمت تشک رویا بانل 6 ( رویا 9 قدیم )  160*200   - 4564000 ریال

قیمت تشک رویا بانل 6 ( رویا 9 قدیم )  180*200  - 5123000 ریال 

قیمت تشک رویا بانل 6 ( رویا 9 قدیم )  200*200   - 5682000 ریال

----------------------------------------------------

5 سال تضمین کیفیت

قیمت تشک رویا مدیکال 2 طبی ( تمام اسفنجی ) 90*200     - 5967000 ریال

قیمت تشک رویا مدیکال 2 طبی ( تمام اسفنجی ) 100*200   - 6635000 ریال

قیمت تشک رویا مدیکال 2 طبی ( تمام اسفنجی ) 120*200   - 7957000 ریال

قیمت تشک رویا مدیکال 2 طبی ( تمام اسفنجی ) 140*200   - 9278000 ریال

قیمت تشک رویا مدیکال 2 طبی ( تمام اسفنجی ) 160*200   - 10613000 ریال

قیمت تشک رویا مدیکال 2 طبی ( تمام اسفنجی ) 180*200   - 11935000 ریال

قیمت تشک رویا مدیکال 2 طبی ( تمام اسفنجی ) 200*200   - 13257000 ریال

----------------------------------------------------

5 سال تضمین کیفیت

قیمت تشک رویا مدیکال 3 طبی ( رویا 10 قدیم ) 90*200     - 5420000 ریال

قیمت تشک رویا مدیکال 3 طبی ( رویا 10 قدیم ) 100*200   - 6220000 ریال

قیمت تشک رویا مدیکال 3 طبی ( رویا 10 قدیم ) 120*200   - 7234000 ریال

قیمت تشک رویا مدیکال 3 طبی ( رویا 10 قدیم ) 140*200   - 8430000 ریال

قیمت تشک رویا مدیکال 3 طبی ( رویا 10 قدیم ) 160*200   - 9640005 ریال

قیمت تشک رویا مدیکال 3 طبی ( رویا 10 قدیم ) 180*200   - 10845500 ریال

قیمت تشک رویا مدیکال 3 طبی ( رویا 10 قدیم ) 200*200   - 12044500 ریال

---------------------------------------------------

1 سال تضمین کیفیت

قیمت تشک رویا مدیکال 4 طبی ( رویا 20 قدیم ) 90*200     - 3978000 ریال

قیمت تشک رویا مدیکال 4 طبی ( رویا 20 قدیم ) 100*200   - 4414000 ریال

قیمت تشک رویا مدیکال 4 طبی ( رویا 20 قدیم ) 120*200   - 5300000 ریال

قیمت تشک رویا مدیکال 4 طبی ( رویا 20 قدیم ) 140*200   - 6185000 ریال

قیمت تشک رویا مدیکال 4 طبی ( رویا 20 قدیم ) 160*200   - 7071300 ریال

قیمت تشک رویا مدیکال 4 طبی ( رویا 20 قدیم ) 180*200   - 7957000 ریال

قیمت تشک رویا مدیکال 4 طبی ( رویا 20 قدیم ) 200*200   - 8842000 ریال

---------------------------------------------------

تشک رویا کودک  70*130                    2 سال تضمین کیفیت- 1267125 ریال

تشک رویا کودک  70*135                  2 سال تضمین کیفیت- 1267125 ریال

تشک رویا نوجوان الترا 4  80*180       6 سال تضمین کیفیت-3951250 ریال

تشک رویا نوجوان بونل 2 80*180      5 سال تضمین کیفیت- 2861250 ریال

تشک رویا نوجوان بونل 5  80*180      2 سال تضمین کیفیت- 1934750 ریال