تشک سفت

تشک های سفت , تشکهای طبی و جهت استفاده افرادی که خوابیدن در جای سفت را ترجیح میدهند

بیشتر موورد نیاز افراد مسن و یا کسانی که پزشکشان تشک سفت را توصیه کرده است

سفتی این نوع تشکها مانند این است که روی زمین یک پتو انداخته شده باشد

تشک سفت